Co powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu?

Bez projektu zagospodarowania terenu, wchodzącego w skład projektu budowlanego nie jest możliwe staranie się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonuje się go na etapie opracowywania nowego projektu budowlanego lub w trakcie adaptacji projektu już istniejącego, na podstawie dwóch aktów prawnych:

  • artykułu 34, ust. 3 Ustawy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku,
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Sprawdź, co zawiera każdy z nich.

Co o projekcie zagospodarowania terenu mówi Prawo Budowlane?

Zgodnie z artykułem 34, ust. 3 Ustawy Prawa budowlanego projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie granic działki terenu, jego usytuowanie, obrys oraz układ istniejących i przyszłych obiektów budowlanych, a także schemat sieci uzbrojenia terenu. W projekcie zagospodarowania terenu powinno określić się także sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny oraz układ zieleni,  w tym wzajemne odległości obiektów, charakterystyczne elementy, wymiary oraz rzędne w stosunku do zabudowy terenów sąsiednich, istniejącej oraz projektowanej.

Co powinna zawierać część opisowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra?

Formę projektu zagospodarowania terenu określa natomiast Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu oraz formy projektu budowlanego, zgodnie z którym projekt zagospodarowania terenu powinien dzielić się na dwie części: część opisową oraz rysunkową. Część opisowa powinna zawierać wyczerpujący opis przedmiotu inwestycji, istniejący stan zagospodarowania terenu, opis projektowanych zmian, a także układ komunikacyjny, w tym parametry techniczne dróg pożarowych oraz sieci uzbrojenia terenu.

W części opisowej projektu zagospodarowania zieleni nie powinno zabraknąć także opisu ukształtowania terenu oraz zieleni, informacji czy teren wpisany jest do rejestru zabytków, informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska i zdrowia użytkowników terenu, a także jasnego określenia powierzchni dróg, chodników, tarasów, schodów zewnętrznych oraz powierzchni zieleni.

Co powinna zawierać rysunkowa część projektu zagospodarowania terenu?

Rysunkowa część projektu zagospodarowania terenu opracowywana jest na kopii mapy do celów projektowych. Określa ona orientację położenia terenu w stosunku do terenów sąsiednich oraz stron świata, wskazuje granice terenu, a także wizualizuje usytuowanie, obrys oraz układ istniejących i przyszłych obiektów budowlanych, z oznaczeniem wejść, wjazdów oraz liczby kondygnacji.

W części opisowej projektu zagospodarowania terenu nie może zabraknąć także wymiarów obiektów, ich wzajemnej odległości od siebie i od granic działki, rysunków dróg, dojazdów, rysunku ukształtowania terenu oraz układu zieleni, ze wskazaniem zadrzewienia do adaptacji lub likwidacji. Na rysunku projektowym zaznaczyć należy ponadto układ sieci i uzbrojenia terenu z przyłączami, planowany układ linii przewodów elektrycznych, rodzaj i zasięg uciążliwości. To również miejsce na wprowadzenie ustaleń zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.