Projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo

Projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo

 

  • przygotowanie dokumentacji projektowej
    • – projekt zagospodarowania terenu
    • – projekt architektoniczno – budowlany
  • opracowania planistyczne
    • – dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    • – dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

Tworzone przez nas projekty zagospodarowania działki lub terenu sporządzane są na aktualnych mapach i obejmują m.in. takie elementy jak:

• granice terenu,
• układy projektowanych i istniejących już obiektów budowlanych
• sieci uzbrojenia, terenu,
• sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków,
• układ zieleni wraz ze wskazaniem charakterystycznych elementów.

Drugą częścią projektu budowlanego są projekty architektoniczno-budowlane, które obejmują m.in. układ przestrzenny i formę architektoniczną projektowanego lub istniejącego obiektu, sposób użytkowania obiektu, wykaz charakterystycznych parametrów technicznych tego obiektu, informacje o sposobie posadowienia obiektu, rozwiązania materiałowe i techniczne wpływające na środowisko, informacje o wyposażeniu technicznym obiektu (np. źródło ciepła do ogrzania wody użytkowej). W przypadku budowy lokali użyteczności publicznej należy m.in. wykonać opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt architektoniczno-budowlany domu wielorodzinnego musi zawierać informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, które dostępne będą dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Oferta / Usługi