Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

 • obsługa geodezyjna inwestycji
  • – budownictwa drogowego i kolejowego
  • – budownictwa obiektów inżynierskich
  • – budownictwa kubaturowego
 • pomiary inżynierskie
  • – badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
  • – pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
  • – pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
  • – pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
  • – pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

Oferta / Usługi