Czym jest operat geodezyjny?

Sporządzenie operatu geodezyjnego wymaga współpracy z wykwalifikowanym geodetą, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę techniczną. Geodeta jest odpowiedzialny za wykonanie pomiarów, obliczenia oraz sporządzenie dokumentacji. Dowiedz się, czym jest i kiedy trzeba wykonać operat geodezyjny?

Podstawowe informacje o operacie geodezyjnym

Operat geodezyjny to dokument, który zawiera wyniki prac geodezyjnych oraz opisuje stan rzeczywisty terenu. Jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, ponieważ pozwala na dokładne zaplanowanie prac budowlanych i infrastrukturalnych. Opracowania geodezyjne mają na celu określenie położenia obiektów na powierzchni Ziemi oraz ich wysokościowego usytuowania względem siebie.

Wyróżniamy kilka rodzajów operatów geodezyjnych, które różnią się zakresem prac oraz celami, dla których są sporządzane. Do najważniejszych zaliczamy operaty sytuacyjno-wysokościowe, podziałowe, scaleniowe i scaleniowo-podziałowe

Zawartość operatu geodezyjnego i znaczenie w procesie inwestycyjnym

Operat geodezyjny składa się z kilku elementów, które razem tworzą kompletny obraz terenu oraz obiektów na nim znajdujących się. W jego skład wchodzą m.in. rysunki sytuacyjno-wysokościowe, opis techniczny, protokoły pomiarów oraz wyniki obliczeń. Rysunki sytuacyjno-wysokościowe przedstawiają rzut poziomy terenu z uwzględnieniem istniejących obiektów, a także układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej. Opis techniczny zawiera informacje dotyczące metod pomiarowych, urządzeń użytych do wykonania pomiarów oraz szczegółowy opis obiektów uwzględnionych w operacie.

Opracowania geodezyjne są niezbędne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu działki, poprzez projektowanie, aż po realizację inwestycji. Dzięki nim możliwe jest dokładne określenie granic nieruchomości, lokalizacji obiektów oraz ich wzajemnych relacji. Operat geodezyjny jest również podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania wszelkich niezbędnych formalności związanych z inwestycją.