Uprawnienia niezbędne w zawodzie geodety

Jeżeli marzy Ci się zawód geodety, to pamiętaj, że do jego wykonywania trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Zostały one podzielone na 7 zakresów:

1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) i sporządzanie dokumentacji prawnej
3. Geodezyjne pomiary podstawowe
4. Geodezyjna obsługa inwestycji
5. Geodezyjne urządzanie terenów leśnych i rolnych
6. Redakcja map
7. Fotogrametria i teledetekcja

Osoba, która chce wykonywać zawód geodety musi spełniać szereg wymagań, o których piszemy niżej.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać geodetą?

• musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

• nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko: działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

• musisz posiadać średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne

• masz na swoim koncie rok praktyki zawodowej, jeśli ukończyłeś studia wyższe drugiego stopnia, dwa lata praktyki zawodowej, w przypadku, kiedy ukończyłeś studia wyższe pierwszego stopnia, a 6 lat praktyki zawodowej, jeśli masz wykształcenie średnie geodezyjne

• znasz przepisy w dziedzinie geodezji i kartografii

Praktyka zawodowa

Bardzo ważnym elementem przygotowania do zawodu geodety są praktyki zawodowe. Polegają one na wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe. Praktykant jest zobligowany do prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, który można dostać u wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Egzamin

Jest to forma sprawdzenia znajomości przepisów z dziedziny geodezji i kartografii. Składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Podczas egzaminu pisemnego sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii. Ich znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych. Po odpowiedzeniu na 60 pytań wielokrotnego wyboru, następuje część składająca się z 3 pytań opisowych. W odpowiedziach do pytań otwartych trzeba wykazać się znajomością wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, uwzględniających zakres uprawnień zawodowych, o których nadanie stara się osoba zdająca egzamin.