Budowa obwodnicy

Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Zakres opracowania:

 • budowa odcinka jednojezdniowej drogi klasy GP o długości około 5,7 km, która stanowić będzie obwodnicę miasta Bolków;
 • węzeł drogowy na włączeniu obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 3 w km 437+140;
 • budowę skrzyżowania w km 3+327,30 z łącznikiem i rondem włączenia do DK5 w kierunku Kamiennej Góry i Lubawki,
 • budowę skrzyżowania w km 5+249,78 z łącznikiem zjazdu do DK5 w stronę Bolkowa i Legnicy,
 • przebudowa/rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 5 o długości 2,1 km;
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;
 • budowa dróg innych niż droga krajowa (obsługujących tereny przyległe i przywracających naruszone połączenia drogowe);
 • budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • obiekty inżynierskie w liczbie 6 szt., w tym:
  – estakada E1, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 0+485,82 (nad doliną dopływu Rochowickiej Wody i nieczynną linią kolejową nr 302 Malczyce – Marciszów),
  – estakada E2, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 0+987,78 (nad doliną Rochowickiej Wody i drogą powiatową nr 2830 D – rejon wsi Rochowice),
  – estakada E3, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 3+642,41 (nad doliną Nysy Szalonej i drogą krajową nr 5 – rejon wsi Wierzchosławice);
  – wiadukt W1, zlokalizowany nad obwodnicą miasta Bolkowa w km 2+269,48 w ciągu przejazdu rolniczego PR1,
  – wiadukt W2, zlokalizowany nad obwodnicą miasta Bolkowa w km 4+135,55 w ciągu przejazdu rolniczego PR2,
  – wiadukt W3, zlokalizowany w ciągu obwodnicy miasta Bolkowa w km 4+650,09 nad drogą gminną,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne.);
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń;
 • infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nad-ziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych);
 • elementy Systemu Zarządzania Ruchem;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi krajowej nr 3, 5 i dróg związanych oraz ich wyposażenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne;
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;
 • oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

 

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S.A.

 1. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

 1. Unii Europejskiej nr 18, 96-100 Skierniewice

OKRES REALIZACJI:

09.2017 – 12.2019

 

Oferta / Usługi